Academic Chaingmai 52

Happy New Year : 2010

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เสวนาทางวิชาการ : ผู้บริหารมืออาชีพ


ด้วยคณะนักศึกษา ป.บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม "เสาวนาผู้บริหารมืออาชีพ" ในวันเสาร์ ที่ 28  พฤศจิกายน 2552  เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัย  ในรายวิชา  ความเป็นผู้นำมืออาชีพ  ซึ่งมี  ผศ.วีรวรรณ  จงจิตร  ศิริจิรกาล  และ อ.เสาวภา  ภู่ประภาดิลก เป็นผู้สอน
          สำหรับ ผู้บริหารมืออาชีพที่เชิญมาเสวนาในครั้งนี้ ประกอบผอ.กรีฑา วีระพงศ์  ผอ.ประสงค์  ชูตรัง  ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต์  ผอ.ณรงค์  สุทธิภักดี และผอ.ประวันชัย  เต็งทอง  ตัวแทนจากผู้บริหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช  นับว่าเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้พบกับ ผู้บริหารมือชั้นครูหรือปรมาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มากไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ แต่ละท่านแตกต่าง และหลากหลายในมุมมองของแต่ละคน  เพราะขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา พอจะสรุปคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้บริหารมืออาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ของความรู้ หรือที่เรียกว่าการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM)  แยกเป็น 2 ประเภทคือ
             1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเช่น ทักษะในการทำงาน การคิดเชิงวิเคราะห์ 

           2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการปฏิบัติงาน หรือการบริหารจัดการ ให้งาน  คน เกิดการเรียนรู้และมีความร่วมมือ เอื้ออาทรช่วยเหลือให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ         
           หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้บริหารยุคปัจจุบัน ต้องประกอบด้วย 4 ด้าน ที่สำคัญที่สุดต้องนำด้วยคุณธรรม จริยธรรม(คนดี) เป็นพื้นฐานในจิตใจ    มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์(คนเก่ง)  พร้อมด้วยบุคลิกท่าทาง การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และการบริหารจัดการเป็นไปด้วยตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้
                  คนดี  (ภูมิธรรม)  คือมีคูณธรรมประจำใจ เช่น ฆราวาสธรรม
                  คนเก่ง(ภูมิรู้)  :  ต้องเก่งในการคิด คือคิดเป็น  พูดเป็น  ทำเป็น ด้วยการรู้ลึก  รู้กว้าง  ตามหลัก SMART + Fast
                  บุคลิก(ภูมิฐาน) ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ดี มีการสื่อสารหรือโน้มน้าวผู้ร่วมงาน ที่ว่า มาดต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในยอดเอี่ยม เปี่ยมใจก่อนจาก
                  การบริหารจัดการ เป็นเป้าหมายสำคัญ คือ หลักการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดการตนเอง  เพื่อนร่วมงาน ด้วยการครองตน  ครองคน และครองงาน
                 การเป็นผู้นำมืออาชีพหรือผู้บริหารมืออาชีพ ที่สำคัญต้องคิดนอกรอบ หรือใช้หลักการคิดที่สร้างความแตกต่างที่ดีกว่าเดิม (Different and Bestter) 

              ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนใช่ว่าจะเป็นผู้นำที่ดี หรือผู้บริหารมืออาชีพได้ทุกคน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแบบอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบให้กับผู้บริหารทุกคนที่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี  เหมือนคำขวัญของครูเกาหลี ที่ว่า  "การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต"  ถ้าผู้บริหารคนใดทำตัวเหมือนปลิง ทำให้เสียสุขภาพนำไปสู่ความหายนะได้  ดังนั้น สมเด็จย่า  มีพระราชดำรัส กล่าวว่า  "ดนคีของฉันรึ  จะต้องเป็นคนไม่พูดปด  ไม่สอพลอ  ไม่อิจฉาริษยา  ไม่คดโดง  และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ  แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม"  แล้วท่านผู้อ่านยังขาดข้อใด  พยายามเติมให้เต็ม  ท่านก็เป็นผู้นำที่ดีได้

แนวคิดในการผู้บริหารกับชื่อตนเอง เป็นอย่างไร


SILA มาจากคำว่า  S : Sience  (ศาสตร์) + A : Art (ศิลป์) 
                  ต้องเป็นทั้งสองอย่างประยุกต์กันดังรายละเอียด ต่อไปนี้  รออ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมืออาชีพ: ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
1. ความหมายลักษณะการเป็นมืออาชีพ หมายถึง การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริงและทำงานให้เกิดผลงานดีที่สุด มืออาชีพจะมีลักษณะ ดังนี้

1) มีการให้บริการสังคมไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นนั้นคือ มีความรู้ความชำนาญพิเศษเฉพาะอาชีพนั้นๆ

2) ใช้วิธีการแห่งปัญญา มืออาชีพทำงานโดยใช้สมองเป็นหลัก ใช้ความรู้เป็นหลักในการทำงาน

3) มีอิสระในการดำเนินงาน มืออาชีพมีสิทธิ์จะทำงานของตนเองโดยอิสระ รับผิดชอบได้โดยไม่ต้อง มีการควบคุมผู้อื่นมากนัก ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นหลัก

4) ผู้ประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาระดับสูงโดยปกติมืออาชีพต้องเรียนนานมักจบปริญญาตรีอย่างต่ำ

5) มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มืออาชีพต้องรักษาความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาชีพของตนอย่าง เคร่งครัด

6) มีความมั่นคง มีสถาบันวิชาชีพ มืออาชีพมักทำงานแล้วได้รายได้ดี มีรายได้สูงมีศักดิ์ศรีในสังคม2. คุณลักษณะของการเป็นมืออาชีพ ผู้ประกอบอาชีพมืออาชีพต้องมีแนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

1) ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ตรงต่อเวลา

2) เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความกล้าหาญ รับผิดชอบ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

3) สุภาพ ตรงต่อเวลา ละเอียดลออ รู้จักแสวงหากัลยาณมิตร

4) ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำอาชีพ

5) ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ3. นักบริหารมืออาชีพ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน กิจการต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ลักษณะเด่นของผู้บริหารมืออาชีพมีดังนี้

1) มีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์

2) มีการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง

3) สามารถจับประเด็นได้รวดเร็ว ออกความเห็นได้ทันการ

4) สามารถเลือกใช้คนได้เหมาะสมกับงาน

5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับตัว

6) มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ เคร่งครัดเรื่องเวลา

7) ซื่อสัตย์มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ

8) เชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานได้เยี่ยม4. คุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพ

4.1 นักบริหารมืออาชีพต้องมีคุณลักษณะภายในตนที่สามารถปลูกฝังและฝึกได้หลายประการ ดังต่อไปนี้

1) มีวิสัยทัศน์ มีสายตาที่ยาวไกล ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา

2) ตรงไปตรงมา มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างสูงสุด

3) ทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จมากกว่ามุ่งกระบวนการ

4) มองปัญหาชัดใช้ปัญญาในการการแก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ

5) เป็นผู้มีศิลปในการประนีประนอม

6) การทำงานเป็นทีม

4.2 ต้องมีความเป็นผู้นำ โดยคุณสมบัติผู้นำที่ดีควรมี ดังนี้

1) เป็นผู้มีความคิดกว้างไกลและลึก

2) มีความสามารถในด้านการใช้ภาษา

3) มีความคิดริเริ่ม

4) เป็นคนที่ฉลาด

5) มีความสำเร็จในด้านวิชาการและด้านบริหาร

6) มีความรับผิดชอบ

7)ความอดทน

8) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้

9) มีระดับจิตใจสูง

4.3 คุณลักษณะของการเป็นผู้นำตามแนวคิดของนักวิชาการชาวไทย

1) ลักษณะท่าทาง

2) ความกล้าหาญ

3) ความเด็จขาด

4) ความไว้วางใจ

5) ความอดทน

6) ความกระตือรือร้น

7) ความริเริ่ม

8) ความซื่อสัตย์

9) ดุลยพินิจ

10)ความยุติธรรม

11)ความรู้

12) ความจงรักภักดี

13)ความแนบเนียน

14) ความไม่เห็นแก่ตัว

ผู้นำยุคใหม่ คุณลักษณะผู้นำยุคใหม่ 1. น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ 2. ยุติธรรม 3. ไม่วางมาดถือตัว 4. ฟังมากกว่าบงการ 5. เปิดใจกว้าง 6. รู้สึกไวกับผู้คน 7. รู้สึกไวต่อสถานการณ์ต่างๆ 8. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ทันสมัย เหมาะสม 9. วินิจฉัยดี 10. สามารถตัดสินใจดี 11. สร้างแรงจูงใจ 12. บริหารงาน บริหารคุณภาพ 13. มั่นใจตนเอง กล้า 14. ควบคุมอารมณ์ดี

ภารกิจนักบริหาร 1. หน้านักบริหาร • บริหารคน • บริหารองค์กร * คิดเป็นระบบ * วางแผนกลยุทธ์ * ปรับปรุงต่อเนื่อง • จัดระบบงาน • จัดระบบคน • สร้างวัฒนธรรม 2. บริหารคน • การเรียนรู้ บุคลิกภาพ • การจูงใจ 3. บริหารพฤติกรรม * การสื่อสาร * มนุษยสัมพันธ์ * การทำงานเป็นทีม * บริหารความขัดแย้ง * การเจรจาต่อรอง 4. ภาวะผู้นำ • จริยธรรม • อำนาจ การเมือง • ภาวะผู้นำ 5. บริหารการเปลี่ยนแปลง * พัฒนา / เปลี่ยนแปลง * นวตกรรม * บริหารตน 6. เรียนรู้จากอดีต • วิวัฒน์การบริหาร

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สอนโครงงานอย่างไร....ให้เข้าใจง่าย

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอนโครงงานเป็นวิธีการสอนให้ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดและทำให้นักเรียนสนใจ สนุก เรียนรู้แบบ การปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความจำคงทน เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่าย มี 4 ข้อคือ

1. นักเรียนอยากรู้(โครงงานแบบสำรวจ) หรือ อยากทำ (โครงการประดิษฐ์ / ทดลอง) คือ.............

2. หาคำตอบได้จากที่ไหน อ้างอิง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้อง

3. ทำอย่างไรดี

3.1 บอกวัตถุประสงค์ที่ทำ

3.2 ตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง

3.3 อุปกรณ์ วัสดุ

3.4 วิธีทำ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ