Academic Chaingmai 52

Happy New Year : 2010

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สอนโครงงานอย่างไร....ให้เข้าใจง่าย

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอนโครงงานเป็นวิธีการสอนให้ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดและทำให้นักเรียนสนใจ สนุก เรียนรู้แบบ การปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความจำคงทน เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่าย มี 4 ข้อคือ

1. นักเรียนอยากรู้(โครงงานแบบสำรวจ) หรือ อยากทำ (โครงการประดิษฐ์ / ทดลอง) คือ.............

2. หาคำตอบได้จากที่ไหน อ้างอิง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้อง

3. ทำอย่างไรดี

3.1 บอกวัตถุประสงค์ที่ทำ

3.2 ตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง

3.3 อุปกรณ์ วัสดุ

3.4 วิธีทำ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น