Academic Chaingmai 52

Happy New Year : 2010

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แนวคิดในการผู้บริหารกับชื่อตนเอง เป็นอย่างไร


SILA มาจากคำว่า  S : Sience  (ศาสตร์) + A : Art (ศิลป์) 
                  ต้องเป็นทั้งสองอย่างประยุกต์กันดังรายละเอียด ต่อไปนี้  รออ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมืออาชีพ: ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
1. ความหมายลักษณะการเป็นมืออาชีพ หมายถึง การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริงและทำงานให้เกิดผลงานดีที่สุด มืออาชีพจะมีลักษณะ ดังนี้

1) มีการให้บริการสังคมไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นนั้นคือ มีความรู้ความชำนาญพิเศษเฉพาะอาชีพนั้นๆ

2) ใช้วิธีการแห่งปัญญา มืออาชีพทำงานโดยใช้สมองเป็นหลัก ใช้ความรู้เป็นหลักในการทำงาน

3) มีอิสระในการดำเนินงาน มืออาชีพมีสิทธิ์จะทำงานของตนเองโดยอิสระ รับผิดชอบได้โดยไม่ต้อง มีการควบคุมผู้อื่นมากนัก ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นหลัก

4) ผู้ประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาระดับสูงโดยปกติมืออาชีพต้องเรียนนานมักจบปริญญาตรีอย่างต่ำ

5) มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มืออาชีพต้องรักษาความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาชีพของตนอย่าง เคร่งครัด

6) มีความมั่นคง มีสถาบันวิชาชีพ มืออาชีพมักทำงานแล้วได้รายได้ดี มีรายได้สูงมีศักดิ์ศรีในสังคม2. คุณลักษณะของการเป็นมืออาชีพ ผู้ประกอบอาชีพมืออาชีพต้องมีแนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

1) ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ตรงต่อเวลา

2) เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความกล้าหาญ รับผิดชอบ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

3) สุภาพ ตรงต่อเวลา ละเอียดลออ รู้จักแสวงหากัลยาณมิตร

4) ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำอาชีพ

5) ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ3. นักบริหารมืออาชีพ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน กิจการต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ลักษณะเด่นของผู้บริหารมืออาชีพมีดังนี้

1) มีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์

2) มีการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง

3) สามารถจับประเด็นได้รวดเร็ว ออกความเห็นได้ทันการ

4) สามารถเลือกใช้คนได้เหมาะสมกับงาน

5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับตัว

6) มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ เคร่งครัดเรื่องเวลา

7) ซื่อสัตย์มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ

8) เชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานได้เยี่ยม4. คุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพ

4.1 นักบริหารมืออาชีพต้องมีคุณลักษณะภายในตนที่สามารถปลูกฝังและฝึกได้หลายประการ ดังต่อไปนี้

1) มีวิสัยทัศน์ มีสายตาที่ยาวไกล ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา

2) ตรงไปตรงมา มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างสูงสุด

3) ทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จมากกว่ามุ่งกระบวนการ

4) มองปัญหาชัดใช้ปัญญาในการการแก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ

5) เป็นผู้มีศิลปในการประนีประนอม

6) การทำงานเป็นทีม

4.2 ต้องมีความเป็นผู้นำ โดยคุณสมบัติผู้นำที่ดีควรมี ดังนี้

1) เป็นผู้มีความคิดกว้างไกลและลึก

2) มีความสามารถในด้านการใช้ภาษา

3) มีความคิดริเริ่ม

4) เป็นคนที่ฉลาด

5) มีความสำเร็จในด้านวิชาการและด้านบริหาร

6) มีความรับผิดชอบ

7)ความอดทน

8) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้

9) มีระดับจิตใจสูง

4.3 คุณลักษณะของการเป็นผู้นำตามแนวคิดของนักวิชาการชาวไทย

1) ลักษณะท่าทาง

2) ความกล้าหาญ

3) ความเด็จขาด

4) ความไว้วางใจ

5) ความอดทน

6) ความกระตือรือร้น

7) ความริเริ่ม

8) ความซื่อสัตย์

9) ดุลยพินิจ

10)ความยุติธรรม

11)ความรู้

12) ความจงรักภักดี

13)ความแนบเนียน

14) ความไม่เห็นแก่ตัว

ผู้นำยุคใหม่ คุณลักษณะผู้นำยุคใหม่ 1. น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ 2. ยุติธรรม 3. ไม่วางมาดถือตัว 4. ฟังมากกว่าบงการ 5. เปิดใจกว้าง 6. รู้สึกไวกับผู้คน 7. รู้สึกไวต่อสถานการณ์ต่างๆ 8. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ทันสมัย เหมาะสม 9. วินิจฉัยดี 10. สามารถตัดสินใจดี 11. สร้างแรงจูงใจ 12. บริหารงาน บริหารคุณภาพ 13. มั่นใจตนเอง กล้า 14. ควบคุมอารมณ์ดี

ภารกิจนักบริหาร 1. หน้านักบริหาร • บริหารคน • บริหารองค์กร * คิดเป็นระบบ * วางแผนกลยุทธ์ * ปรับปรุงต่อเนื่อง • จัดระบบงาน • จัดระบบคน • สร้างวัฒนธรรม 2. บริหารคน • การเรียนรู้ บุคลิกภาพ • การจูงใจ 3. บริหารพฤติกรรม * การสื่อสาร * มนุษยสัมพันธ์ * การทำงานเป็นทีม * บริหารความขัดแย้ง * การเจรจาต่อรอง 4. ภาวะผู้นำ • จริยธรรม • อำนาจ การเมือง • ภาวะผู้นำ 5. บริหารการเปลี่ยนแปลง * พัฒนา / เปลี่ยนแปลง * นวตกรรม * บริหารตน 6. เรียนรู้จากอดีต • วิวัฒน์การบริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น