Academic Chaingmai 52

Happy New Year : 2010

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เสวนาทางวิชาการ : ผู้บริหารมืออาชีพ


ด้วยคณะนักศึกษา ป.บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม "เสาวนาผู้บริหารมืออาชีพ" ในวันเสาร์ ที่ 28  พฤศจิกายน 2552  เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัย  ในรายวิชา  ความเป็นผู้นำมืออาชีพ  ซึ่งมี  ผศ.วีรวรรณ  จงจิตร  ศิริจิรกาล  และ อ.เสาวภา  ภู่ประภาดิลก เป็นผู้สอน
          สำหรับ ผู้บริหารมืออาชีพที่เชิญมาเสวนาในครั้งนี้ ประกอบผอ.กรีฑา วีระพงศ์  ผอ.ประสงค์  ชูตรัง  ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต์  ผอ.ณรงค์  สุทธิภักดี และผอ.ประวันชัย  เต็งทอง  ตัวแทนจากผู้บริหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช  นับว่าเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้พบกับ ผู้บริหารมือชั้นครูหรือปรมาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มากไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ แต่ละท่านแตกต่าง และหลากหลายในมุมมองของแต่ละคน  เพราะขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา พอจะสรุปคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้บริหารมืออาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ของความรู้ หรือที่เรียกว่าการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM)  แยกเป็น 2 ประเภทคือ
             1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเช่น ทักษะในการทำงาน การคิดเชิงวิเคราะห์ 

           2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการปฏิบัติงาน หรือการบริหารจัดการ ให้งาน  คน เกิดการเรียนรู้และมีความร่วมมือ เอื้ออาทรช่วยเหลือให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ         
           หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้บริหารยุคปัจจุบัน ต้องประกอบด้วย 4 ด้าน ที่สำคัญที่สุดต้องนำด้วยคุณธรรม จริยธรรม(คนดี) เป็นพื้นฐานในจิตใจ    มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์(คนเก่ง)  พร้อมด้วยบุคลิกท่าทาง การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และการบริหารจัดการเป็นไปด้วยตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้
                  คนดี  (ภูมิธรรม)  คือมีคูณธรรมประจำใจ เช่น ฆราวาสธรรม
                  คนเก่ง(ภูมิรู้)  :  ต้องเก่งในการคิด คือคิดเป็น  พูดเป็น  ทำเป็น ด้วยการรู้ลึก  รู้กว้าง  ตามหลัก SMART + Fast
                  บุคลิก(ภูมิฐาน) ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ดี มีการสื่อสารหรือโน้มน้าวผู้ร่วมงาน ที่ว่า มาดต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในยอดเอี่ยม เปี่ยมใจก่อนจาก
                  การบริหารจัดการ เป็นเป้าหมายสำคัญ คือ หลักการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดการตนเอง  เพื่อนร่วมงาน ด้วยการครองตน  ครองคน และครองงาน
                 การเป็นผู้นำมืออาชีพหรือผู้บริหารมืออาชีพ ที่สำคัญต้องคิดนอกรอบ หรือใช้หลักการคิดที่สร้างความแตกต่างที่ดีกว่าเดิม (Different and Bestter) 

              ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนใช่ว่าจะเป็นผู้นำที่ดี หรือผู้บริหารมืออาชีพได้ทุกคน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแบบอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบให้กับผู้บริหารทุกคนที่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี  เหมือนคำขวัญของครูเกาหลี ที่ว่า  "การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต"  ถ้าผู้บริหารคนใดทำตัวเหมือนปลิง ทำให้เสียสุขภาพนำไปสู่ความหายนะได้  ดังนั้น สมเด็จย่า  มีพระราชดำรัส กล่าวว่า  "ดนคีของฉันรึ  จะต้องเป็นคนไม่พูดปด  ไม่สอพลอ  ไม่อิจฉาริษยา  ไม่คดโดง  และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ  แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม"  แล้วท่านผู้อ่านยังขาดข้อใด  พยายามเติมให้เต็ม  ท่านก็เป็นผู้นำที่ดีได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น